Staré tisky (do roku 1899)

Co jsou vitrinky?

Zkrácení slov, užívaná v rukopisích a listinách zvláště latinských středního věku, pak i českých a staroslovanských, jak kyrylicí tak glagolitou psaných, anobrž i německých, sebraná, a ku prospěchu diplomatů, archivarů, knihovníků a jiných milovníků písemných starožitností vydaná od Jana M. Hulákovského.
Praha 1852, Kamenotiskem M. A. Vítka. Litograficky tištěný text - kromě češtiny také v latině a němčině (Abbreviaturae vocabulorum / Abkürzungen von Wörtern). Stran XIV + 78 + X. Formát 245x195 cm. Patrně pozdější celoplátěná vazba (hřbet z imitace kůže), s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 2500 Kč.


O metodickém výkladu pověstí slovanských vůbec a o výkladu pověsti "Tři zlaté vlasy Děda Vševěda" zvlášť. Vypravuje v listu otevřeném, jejž posýlá velezasloužilému panu K. J. Erbenovi I. J. Hanuš.
Praha 1862, separát z Rozprav Královské české společnosti nauk, řada V. sv. XII. Studie Ignáce Jana Hanuše (1812-1869). Stran 64 (260-324). Formát 290x235. Nerozřezané archy s hřbítkem z papíru, poslední nepotištěná strana lehce zašlá skladováním, jinak téměř intaktní. 2600 Kč.


Plug Adam - Straka. Přístěnkový obrázek.
Praha 1882, Jan Hudec. Spisovatelem (Pietkiewicz Antoni 1826-1903) povolený překlad Jana Hudce (1856-1940). Ilustrace Wojciech Gerson (1831-1901). Stran 48 (přesněji 46 - v tomto výtisku chybí titulní list) + 10 listů obrazových příloh. Formát 310x265. Dobová celoplátěná vazba zdobená slepotiskovou ornamentací a zlaceným titulem, razítko majitele a jeho manželky, jinak kromě chybějícího titulního listu s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 300 Kč.


Utíkej, Káčo! čili Jak by někteří ze souvěkých veršovců českých zpracovali thema národní písně: Utíkej, Káčo, utíkej dovolil si hádati Karel Mašek zv. Fa Presto.
Praha (1894), Vilímek. Parodie na tehdejší básníky, včetně Nerudy, Vrchlického, Čecha, Zeyera a Krásnohorské. Stran 96. Hezká dobová polokožená vazba se zlatým tiskem na hřbetu, obálka přivázána, na dvou místech vepsána jména prvního majitele, jinak velmi dobrý stav. 460 Kč


Svázaný konvolut čtyř knih:
Nařízení, vydané dne 1. července 1868, ježto se týče vykonání zákona o věcech manželských ze dne 25. května 1868, Zákon, daný dne 19. května 1868, o zřízení politických úřadů správních, Zákon, daný dne 11. června 1868, jenžto se týče organisace soudů okresních, Zákon, daný dne 30. července 1867, o vyřizování obšírných zákonů v radě říšské, Zákon, daný dne 14. listopadu 1867, v příčině osvobození nových staveb, stavení představených a částí přistavených od daně. Dále 35 zákonů, nařízení a vynešení, zákonníkem říšským v době od 18. ledna 1868 až do 1. července 1868 vyhlášených.
Praha 1869, Mercy. Stran 112.
Právo manželské, Zákon školní - Zákon mezináboženský z dne 25. května 1868, dále: Zákon o neporušitelnosti a neodpovědnosti údů rady říšské a sněmů zemských z dne 3. října 1868. Zákon o konání přísahy před soudem z dne 3. května 1868. Nařízení v příčině zákona státního o moci soudcovské z dne 11. ledna 1868. Zákon o jednacím řádu rady říšské z dne 31. července 1861. Zákon o změně několik paragrafů zákona o jednacím řádu rady říšské, z dne 15. května 1868. Zákon o přispívání k nákladu na záležitosti všem zemím mocnářství Rakouského společné, z dne 24. prosince 1868. Zákon o přispívání zemí koruny uherské na obecný dluh státní, z dne 24. prosince 1867. Zákon o celním a obchodním spolku mezi oběma polovicemi říšské, z dne 24. prosince 1867. Zákon o platnosti zákonů, s přičiněním rady říšské vydaných, z dne 19. května 1868. Zákon o disciplinárním vyšetřování a trestání úředníků soudcovských, z dne 21. května 1868. Zákon v příčině zvýšení třídy diétní a vyměření platu adjunktům soudním, z dne 25. května 1868. Zákon, jímžto se zrušuje exekutivní vazba pro dluhy, z dne 4. května 1868. Zákon o změně některých ustanovení obecného zákona trestního, z dne 15. listopadu 1867. Zákon o částečné změně vyřizování řízení trestního, z dne 15. listopadu 1867, jež mají platnost v Čechách, v Dalmatsku, v Haliči a Vladimiřsku s Krakovskem, v Rakousích pod Enží nad Enží, Salcbursku, Štyrsku, Korutanech, Krajinsku, Bukovině, Moravě, Slezsku, Tyrolsku a Vorarlbersku, Istriansku, Gorici a Gradištku, též v městě a okršlku Trstském.
Praha 1868, Mercy. Stran 76.
Člověk a jeho poměr k přírodě. Důležité poučení a nejnovější zkušenosti o manželství, o chování se manželů stran fysické lásky, o těhotenství, neplodnosti, pohlavních nemocech a j., s navedením, jak lze napraviti mnohé hříchy a vyléčiti mnohé pohlavní choroby. Sepsal Dr. V. K.
Praha 1879, Hynek. Stran 150.
Kramář Oldřich (Oresitrof) - Satan. Tragoedie.
Olomouc 1878, Kramář. Stran 136.
Dobová polokožené vazba se stopami manipulace, hřbet odřený, na hranách zteřelý, nahoře vpředu natržený a horních cca půl centimetru odlomeno; první arch knihy Člověk a jeho poměr k přírodě uvolněný a s odrbanými okraji, jinak knižní blok v dobrém stavu, čistý a nezatuchlý. 1800 Kč
Veselý společník na cestách. Ilustrované žerty a vtipy. Sebral a vydal Paleček druhý. Sešit 1-3
Praha 1875, nákladem kněhkupectví Mikuláše a Knappa. Stran 3x 48. Dobová poloplátěná vazba bez potisku, velmi dobrý stav. 1500 Kč.
Cechner Antonín - O slozích stavebních.
Praha 1898, Kober. 1. vydání. V textu a na přílohách 163 vyobrazení (dobové rytiny). Stran 264 + 16 listů příloh. Nakladatelská celoplátěná vazba s černým a červeným tiskem na hřbetu a přední desce, stopy běžné manipulace, v textu nečetné podtrhávky obyčejnou tužkou, na titulním listu vepsáno jméno majitelky, jinak s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 680 Kč.


Národ sobě. List pamětní vydaný ve prospěch českého Divadla národního.
Praha, květen 1880, péčí Umělecké besedy. Redakce Neruda. Pinkas, Ženíšek, Myslbek Hostinský a Koula. Původní pamětní list novinového formátu (40x30 cm). Obsahuje obě strany obálky na šedém papíru s příměsí modrých vláken (na přední straně obálky dobové razítko knihkupectví Urbánek), úvodní list s litografií Ženíškova nástropního obrazu, 20 stran textů a obrázků, 4 strany reklam (reklamy pokračují i na posledním listu obálky). Vázáno v dobové polokožené vazbě se zašlým, původně pravděpodobně stříbrným tiskem na přední desce, stopy běžné manipulace, přední předsádka s dvěma přehyby volného listu po nešetrném zavření desek, na dvou místech na okrajích stránek razítko majitele, na několika stránkách ojedinělé skvrnky od prstů; celkově ale na 130 let starý tisk dobře zachováno. 190 Kč.
Belvedere.
Praha 29. června 1897, Slavnostní komitét. Vydáno na paměť divadelních slavností v letohrádku Královny Anny na Hradčanech. Bohatá secesní výzdoba (Engelmüller, Muttich, Oliva, Schainer, Šimůnek). Stran 30 + 12 inzertních. Původní sešit velkého formátu, okraje obálky mírně poškozené, jinak s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 190 Kč.


Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie.
Olomúc 1878, F. Slavík. Ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání L. C. Busingera (...) upravil dr. Jiří Láska. Honosná publikace formátu cca A4 vyzdobená velkým množstvím rytin - obrázků, vignet a iniciál. Stran 750 (text) + 10 (portrét papeže, obrázkový titulní list, rodinné zápisy, sázený titulní list, imprimatur a dedikace) + 26 (nepaginované obsahy) + 8 listů obrazových příloh mimo stránkování. Tišteno švabachem. Nakladatelská celoplátěná vazba zdobená velmi bohatým zlatým tiskem na přední desce i hřbetu a slepotiskovým rámečkem s knihařským razítkem "LACHNIK, BUCHB. OLMÜTZ" na zadní desce, vazba se stopami běžné manipulace, na hřbetu drobní kruhvití promáčklina, v knize "stařecké" skvrnky jen velmi světlé (o něco výraznější na přílohách, které jsou z jiného druhu papíru); celkově na 130 starou knihu dobrý až velmi dobrý stav. 980 Kč.
Bílý Jan Evangelista - vázaný konvolut dvou tisků:
A) Dějiny svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda.
Praha 1863, Karel Bellmann. Barvotiskový druhý titulní list, úvodní celostránkový dřevoryt, dalších 19 dřevorytů v textu plus iniciály. Stran 140.
B) Život Pána našeho Ježíše Krista.
Praha 1864, Karel Bellmann. V textu 34 dřevorytů, plus četné vignety a iniciály. Stran 140.
Dobová položená vazba s drobnými stopami manipulace, nečetné stařecké skvrnky v textu, s ohledem na stáří celkově velmi dobrý stav. 650 Kč


Starý Karel - Obrazy z přírody I.-III (kompletní dílo)
Praha 1862-1863, F. Libiš, 22 kamenorytin v textu + titulní listy. Stran 132+128+128. Vytrženo z vazby (stačí závěs do nových desek dle vlastního vkusu a nové předsádky), na dvou místech razítka gymnasiální knihovny, flíčky, čtené. Tři knihy v jednom svazku 660 Kč.


Drobotinka.
Praha (1878), Spolek Komenského, Nedělní knihovna pro mládež sv. 1. Stran 48. Původní celoplátěná vazba se zlatým tiskem, s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 900 Kč.


Sedlské námluvy. Půwodnj weselohra w gednom gednánj.
Litomyšl (1850-1860), Bergrová. Stran 32. Původní sešit, s ohledem na stáří mimořádně dobrý stav. 680 Kč.


Bezděka František - Základowé maudrosti a opatrnosti čili prawidlo wezdejšího žiwota. Z kněh hlubokých mudrcůw wybráno, a nyní ze čtyř starých rukopisů českých po pilném porownání z nowu wydáno.
Praha 1844, nákladem Calve’ského knihkupectwí. Předmluva Pavel Josef Šafařík. Stran 168. Hezká dobová vazba ve fialovém brokátu se zlatým tiskem a koženou hřbetní nálepkou, všechny ořízky zlacené, na hranách hřbetu je jemný brokát prodřený a pod ním prosvítá podkladové modré plátno, na poslední straně podpis majitelky, na začátku a na konci knižního bloku běžné stařecké skvrnky, jinak zcela čisté a velmi dobře zachovalé. 590 Kč.
Tůma Karel - Karel Havlíček Borovský. Nejslavnější publicista českého národa.
Kutná Hora 1883 (+1985), Šolc. Původně vyšlo jako dva díly (str. 1-280 a 281-612); v souborném vázaném vydání z toho zbyl jen poněkud nepřehledný nápis "1. díl" na titulním listu, zatímco druhý titulní list byl při vazbě odstraněn. Stran 612 + rytina v protititulu. Nakladatelská celoplátěná, bohatě zdobená vazba (viz obrázek), běžně čtené, na předsádce razítkové exlibris, s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 360 Kč.
Zitte / Sommer - Obssjrný žiwotopis mistra Jana z Husince, wůbec Hus nazwaného. Praha 1850, Spurný. Stran 312. Tištěno švabachem. Dobová celoplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, výrazné stopy manipulace, skvrnky, čtené. 240 Kč.
Čech Svatopluk - Václav z Michalovic.
Praha (1882, Šimáček). 1. vydání. Ilustroval Adolf Liebscher. Stran 112. Nakladatelská "lipská" celoplátěná vazba se zlatým a černým tiskem na přední desce, zlatým na hřbetu a slepotiskovým rámečkem a jménem knihárny na zadní desce, ojedinělé stařecké skvrnky, jinak dobrý stav. 180 Kč.
Bernardin de Saint-Pierre - Pavel a Virginia.
(Praha 1855, Bedřich Rohlíček). Stran 4+96. Horní část titulního listu nalepena nad předmluvu, takže nakladatelské údaje chybí (viz obrázek). Rytina proti titulu. Pozdější (ale stará), dobře zachovalá polokožené vazba se zlatými linkami na hřbetu, na předsádce jméno majitele ("Bonaventura, theolog"), knižní blok už před svázáním hojně čtený, ojedinělé marginálie tužkou a skvrnky. 280 Kč.
Básně Boleslawa Jablonského.
Prah 1846, Spurný, druhé, rozmnožené vydání. Stran 356. Dobová polokožená vazba se zlatým tiskem na hřbetu, stopy bžní manipulace, na titulním listu obyčejnou tužkou pokyny majitele knihaři, s ohledem na stáří velmi dobrý stav. 360 Kč.
Rieger František Ladislav - O Boucharónech.
Praha 1874, Urbánek. Stran 16 + obálka. Sešit v původní obálce, velmi dobrý stav. 100 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Zápisky z mrtvého domu.
Praha 1891, Otto, Spisy FMD sv. 1. První české vydání. Stran 344. Nakladatelská celoplátěná vazba, na titulním listu exlibrisové razítko, čtené. 130 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Chudí lidé a drobné povídky.
Praha 1892, Otto, Spisy FMD sv. 2. První české vydání. Stran 384. Nakladatelská celoplátěná vazba, velmi dobrý stav. 190 Kč.


Dostojevský Fedor Michajlovič - Dvojník, Nétička Nezvánova, Maličký hrdina.
Praha 1897, Otto, Spisy FMD sv. 6. První české vydání. Stran 384. Nakladatelská celoplátěná vazba, velmi dobrý stav. 190 Kč.


Horn W. O. - Malý trubač. Povídka pro mládež i dospělé.
Praha 1878, Pospíšil. Stran 110. Dobová poloplátěná vazba bez potisku, velmi dobrý stav. 260 Kč
Robinson Krusoe. Cesty a příhody Robinsonovy na zemi i na moři. Dle původního vypravování Dan. Defoe mládeži volně vypravuje Oskar Höcker. Překladem Dr, Jana V. Nováka.
Praha 1888, Urbánek. Barvotisk ve frontispisu + cca 60 černobílých ilustrací v textu. Stran 216. Novější, ale stará (pravděpodobně meziválečná) poloplátěná vazba, hřbet z imitace kůže s plátěnou hřbetní nálepkou, s ohledem na stáří a žánr ve výtečném stavu. 800Kč.
Verne Jules - Hrabě Sandorf.
Praha 1888, příloha Národních listů. 1. české vydání. Stran 602. Novější, ale stará (pravděpodobně meziválečná) poloplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, knižní blok byl před svázáním čtený, místy se skvrnkami, ale s ohledem na stáří a žánr je kniha velmi dobrém stavu. 900 Kč.
Šťastný A. B. - Saharskou pustinou.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež (č. 2). Stran 32. Sešit s obrázkem z přední strany obálky vylepenou na zbytku rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulním listu podpis majitele, v horním rohu ustřižen proužek 2x2 cm (mimo text), značně čtené. 50 Kč.


Šťastný A. B. - Cesta nad Australií.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 4. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 180 Kč.


Šťastný A. B. - Dcera zálesákova.
Praha (1894), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 7. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 90 Kč.


Šťastný A. B. - Robinson v Tichém oceánu.
Praha (1896-7), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 23. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 90 Kč.


Váňa Josef - O Babiši a Mariši.
Praha (1896-7), Neubert, Zábavné a poučné čtení pro mládež č. 26. Stran 32. Sešit s přední stranou obálky separovaný z rozpadlé vazby, na okrajích stopy modré barvy ořízky, na titulu podpis majitele, značně čtené, nicméně vlastní obrázek na obálce vcelku dobře zachovaný. 80 Kč.

PRODÁNO:


Komedie a hry Matěje Kopeckého. 2 svazky (kompletní dílo)
Praha 1862, Vilímek. První souborné vydání 63 loutkových her dle sepsání Kopeckého syna Václava. Stran 578 + 574. Jednotné dobové celoplátěné vazby se zlatým tiskem na hřbetu, běžná zatuchlost a stopy manipulace odpovídající stáří, celkově dobrý stav. PRODÁNO
(Karel M. Kmoch - Biblický dějepis pro 3. ročník.)
(Praha 1887), K. M. Kmoch (Pražský soukromý ústav pro hluchoněmé). Extrémně raritní učebnice náboženství pro hluchoněmé sestávající ze 130 litografovaných tabulí s obrázky. Kniha neobsahuje naprosto žádné údaje - název i vročení vychází z popisu jediného dostupného exempláře, který se nachází v plzeňské knihovně. Stran 130 - z nichž chybí dva listy: 7/8 a 19/21. Dobová, patrně nakladatelská poloplátěná vazba zdobená slepotiskem, stopy častější manipulace; archy, místy i jednotlivé listy uvolněné, některé se stopami po přeložení (zřejmě používané jako tahák), ale až překvapivě čisté - neušpiněné ani nepokreslené, takže na používanou učebnici tohoto stáří vlastně ještě velmi dobře zachované. PRODÁNO
Verne Jules - Cesta kolem měsíce.
Praha 1870, nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, Matice lidu IV/4. 1. české vydání. Stran 232. Dobová poloplátěná vazba se zlatým tiskem na hřbetu, s ohledem na stáří a žánr vynikající stav. PRODÁNO
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW