LINGUA MIŠMAŠISTA:
ÚPLNÁ MLUVNICE


1. Hláskosloví
Hláskou je každý zvuk, který mišmašista vydá. Dokáže-li z těch zvuků složit slova, umí mluvit.

2. Pravopis
a) Transkripce hlásky do lingua mišmašista se zove písmeno.
Písmena máme:
ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVYZ*
od každého jedno velké a jedno malé, některá mohou být ozdobena háčkem nebo čárkou.**
b) lingua mišmašista zná pouze tvrdé Y
c) všechna slova se píší foneticky
d) měkké slabiky se tvoří háčkem nad měkčenou souhláskou (ďýťe, zmňena)
e) dlouhé U se píše vždy s čárkou (dúkaz)
f) velká písmena se povinně píší pouze na začátku věty, jinak jen tam, kde uznáme za vhodné
g) v případě jakýchkoli pochybností je pravopisně správný ten tvar, který se nám zrovna líbí

3. Tvarosloví
Z této kapitoly jsou podstatná pouze jména a ta není třeba zvlášť vykládat.

4. Skladba
Na konci věty píšeme tečku. Pokud se nám to ale zrovna nezamlouvá, nepíšeme ji ani tam.

* Bývalé I=Y, Q=KV, W=V, X=KS
** Likvidace nabodeníček měla být další fází vývoje lingua mišmašistaSprávná transkripce v LM:

LYNGVA MYŠMAŠYSTA:
ÚPLNÁ MLUVŇYCE


1. Hláskoslový
Hláskou je každý zvuk, který myšmašysta vydá. Dokážely s ťech zvuků složyt slova, umý mluvyt.

2. Pravopys
a) Transkrypce hlásky do lyngva myšmašysta se zove pýsmeno.
Pýsmena máme:
ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVYZ*
od každého jedno velké a jedno malé, ňekterá mohou být ozdobena háčkem nebo čárkou.**
b) lyngva myšmašysta zná pouze tvrdé Y
c) všechna slova se pýšý fonetycky
d) mňeké slabyky se tvořý háčkem nad mňekčenou souhláskou (ďýťe, zmňena)
e) dlouhé U se pýše vždy s čárkou (dúkaz)
f) velká pýsmena se povyňe pýšý pouze na začátku vjety, jynak jen tam, kde uznáme za vhodné
g) v přýpaďe jakýchkoly pochybnosťý je pravopysňe správný ten tvar, který se nám zrovna lýbý

3. Tvaroslový
Z této kapytoly jsou podstatná pouze ména a ta neňý třeba zvlášť vykládat.

4. Skladba
Na koncy vjety pýšeme tečku. Pokud se nám to ale zrovna nezamlouvá, nepýšeme jy aňy tam.

* Bývalé Y=Y, Q=KV, W=V, X=KS
** Lykvydace nabodeňýček mněla být dalšý fázý vývoje lyngva myšmašysta
Praktická ukázka použití v dobové říkačce Mistra Miše:
Praktycká ukázka použyťý v dobové řýkačce Mystra Myše:


Actum est

Holuby opusťyly mýsto
Starý pán f okňe uš nekouká ven
Kam choďý blýt ďáblovu kref
         pruhovaný
         vyďým tvé krásné rovné
         co jsy tak dlouho
         vyhledával
         okénka čekajý
Pán asy umřel
Proč by mňel do smrťy holuba s uchyceňým s křýdlových matek na pravém křýdle jýst když vleťý
Už brzo pújdem na návšťevu
Jyné jyné
Chce vúbec vyďet?
         Chťejý vyďet?
         Chťejý vyďet?
         Chťejý vyďet?
Už je to přýlyš dlouho
Pro sny
Rachel Welchová s kozama jako muskulus byceps brachyjý Pepka námořňýka
Copak jy múžu do krve?
Takovou dobu
Jako báječný špenát české kynematografyje
Vládnu
         to je vono
Nacpal jsem sám sebe do stroje a protáhnul válcem
Gdopak teď budu pro jyný
Mylovaťy mňe budou jako
         a možná že aňy jako protože
         sy zajysté po ránu přečetly mladý svjet tam y naspátek
On to byl gdo nám chťel brát žyvot
(CHCEME ŽÝT!)
Radosťy kolektyvu
         my myslýcý tvorové jeďyňý z vesmýru
         za dvje stovky třy vstupenky na Dénykenovu popravu
A ušlapaly
MŇE!
Já Búch y sračka
         ale vy sračky chcete neš Boha...
My mylý mladý a ješťe nezkušený přýtely POTŘEBUJEME VJEŘYT!
Ano
         chcy moudrost která mňe sepne do drátú vrásek
Neboť my lydé potřebujem vjeřyt jynak bychom musely odejýt
Svatej Frenký z ASY JSY
         proč je ta tráva tag zelená?
Já vjeřým v hňedou!
Pújdu

Čekám tvý rozhodnuťý!
Bude nebo nebude?
Zvoňý my v ušých fšechny telefony svjeta
Budou nebo nebudou?
Gdo to spusťý?
Bude nebo nebude?

Ale my ťy serem na tvojy yntymňý lyryku blpče!
Poďývej
Ta krása
Svjet
Čeká
Jaro
Ne tebe mesyjášy
Na patologyjy pytvajý zažyva Ježýše Krysta
JARO JE TADY
         petřýnšťý mylency romantycky se budou obýmat
A láska
Láska
         lucerny
         jako křýže
         jako za starých časú
         malostranské hospútky blykajý ňežnýmy svjetélky
         a vánek vjetrú v korunách lyp
         a mňesýc na obloze poďývej lásko bez mráčku
         a romantycky pak v křový se budou mrdat
         a s ústy plnýmy hlenu lýbat
         s rospačytým pocytem
         slasťy
         čynu
Ach kráso ženy která my laskavje podáváš své vlahé ťelo jako bys vynášela mýsu s exkrementy
ASY JSY
Jak čystý pocyt objeťy a křesťanské povynosťy
Svým katolyckým rypákem prasata
Uďýlýte rozhřešeňý svjetu
         a nesmýte zapomýnat být vždy tolerantňý
         a lydem
         fšem fšem fšem
Teplo dlaňý dlaňý tvých má cero!
Dobrota z vás čyšý
Vždy v úterý a ve štvrtek
Zapomeňte cyty
Nesmýte nenávyďet
Nesmýte mlčet
Nesmýte být stranou blyžňých svých
Neboť človjek
ČLOVJKEK JE TVOR KOLEKTYVŇÝ

BAFTE SE A RADUJETE SE
         (žádná myšlenka nechť neposkvrňý vaše ňežňe chlupatá čela)
Přátelstvý
         (dar)
Dar přátelsvý
         koupým sy kočku
Zapomenete
Gdo samy ste
Jen vjeřte a uvyďýte jak je svjetlo žyvota snadné a krásné
Myšleňý přenechte pánubohu
Vždyť fšychňy lydé jsou tak moudřý
Tak dobřý
F každém človjeku je skryto slunce jen se s ňým vožrat a vychrápat
Jen výce pospolytosťy svyňe
Radovat se je nejvjetšý úúmňeňý žýývotáá
Co je Vám
Atlantyda
Já se budu každý večer byčovat dútkamy a onanovat
Bude my jako bych byl s vámy
A chlastat hektolytry pyva abyste vyďely jakej mám hnusnej ksycht
Otejklej a prožranej chlastem vám konečňe budu ku podobje
Mylovaťy mne budete jako samy sebe
Budu se veselyt a řvát
Budu se veselyt a řvát
Já Búch jeden z vás sračky!
Budu se veselyt a řvát
Na kolenou teprve budete my rozumňet
Až padnu zase zpátky
Mezy lyďy
1234567890
Čekám a balancujy
Rovnou váhu mystře nemňeřím na 13 metrú!
A ňykdo nepozná kdy pýšu kravyny gdy pýšu dušy!
Tak padňete
Všchyny
         na hubu
         a křyčte jak jsem genyjálňý
         jak skvostné je sledovat tok mých myšlenek
         jakou moudrost jste objevyly ve Slovu Božým
         jak vám otevřela očy
Jak budete všem svým známým vypravovat jaká krása na vás padla dnešňýho jytra
Ja radostňe budete poskakovat a pleskat o sebe bradavkamy svých stařecky vyžylých prsú
Jak vznešeného to máte přítele Boha
Jak Nejnovjejšý Zákon všemu vás naučyl
A na oslavu toho velkého faktu
    se
         postupňe
                       opyjete
                                    se všemy
                                                  svýmy
                                                               ach
S ňymyž je nám alespoň na chvylku dobře
Alespoň
Na
Chvylku
Dobře

Vyďel jsem človjeka jak se procházel po telefoňým drátu a čekal na spásu své duše která mňela podle jeho názoru přyjýt jako ňeco co oblažý jej uprostřed ostatňých lyďý a dopomúže mu k lepšýmy žyvotu Nohama se dotýkal opčas hlýny a ten pocyt doteku zemňe se hnusyl jeho ťelu které podle zaručených zpráv je nehmotné a nepodstatné a tuďýš je možno bez nejmenšýho strachu podat se jakémukolyv skutku neboť paprsky ze slunce které se dotýkajý mastných vlasú jeho upocené lebky jsou nejlepšým dúkazem že toto ač vzdáleno exystuje A slunce je onou podstatou zaťýmco dotknely se nohou zemňe cýťý jakoby se propadal do bahna Zavčas je však vždy možno zachyťyt se yzolovaných mňeďených drátú a ZAPOMENOUT Prokleťý ťech kteřý se obracejý ke sluncy je zdánlyvost strasťý zdánlyvost cytú y zdánlyvost žyvota Přýčynou tohoto prokleťý je strach se smrťy Chceme žýt volajý a samotná jejych exystence je pouze přeludem logyky Búch pomáhej jejych prokleťý a smrt buďyž jym výplatňý páskou Amen

20/2/80Lingua mišmašista byla povinně zavedena tajnou kapitolou Velké knihy mišmašismu (= tajný základní dokument Mišmašistické organizace*) koncem roku 1980 jako jednotný jazyk všech mišmašistických prezentací, který se používal až do léta 1982, kdy byl prohlášen za překonaný a jeho další používání za anachronické. (in: MO07. Mišovo HOVNO str. 25-28). Ukázka pochází z MO01. Mystr Myš - TUPÉ SPJEVY (viz mišmašistickou bibliografii)

*Mišmašistická organizace vznikla 21. 12. 1979 ve 22:00:01 (tedy v 1Mš) [ve skutečnosti však už 4. 7. 1978 (=1Mš), kdy byl vyloučen renegát Šmaš 1]; rozpuštěna byla 7. 4. 1980 (=1 Mš) a zanikla 7. 12. 1982 (=1 Mš) exkomunikací Mistra Maše pro trvalou patafyzickou úchylku od mišmašistického dogmatu.

Tento mišmašistický fragment publikuji v první řadě k 25. výročí rozpuštění Mišmašistické organizace (jejíž činnost nemůže být ani výročně obnovena, protože jsem pozbyl Mistra Maše, který zmizel v první polovině devadesátých let kdesi v Americe a víckrát o sobě nedal vědět), dále pro vzrůstající aktuálnost textu, a konečně jako odpověď na četný dotaz jistého čtenáře, co to, proboha, byla ta lingua mišmašista.
I pravím: lingua mišmašista jen předběhla svou dobu. Bude základní inspirací české mluvnice pro třetí tisíciletí! Již brzy se ukáže, že bojovat se vzrůstající úrovní globální negramotnosti nemá smysl. Poslední generace, které se ještě naučí číst a psát, si zaslouží svobodu!
"PIŠ, JAK CHCEŠ!" - to bude celá mluvnice zítřka!
A mišmašismus v tom směru začal pracovat už před celým čtvrtstoletím...

Mistr Miš
7. 11. 2005


© Lege artis, 1982, 1980, 2005

Katalog KYTLICE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU