Car Osten
Návrh stanov
Přípravného výboru
Nadace MUDr. Jana Lukeše  1. Nadace MUDr. Jana Lukeše nebude ve skutečnosti nikdy ustavena; vznik Přípravného výboru byl toliko odrazem našeho přesvědčení, že sám Lukeš by měl určitě raději svou "Nadaci", než nějaký "spolek přátel" či "fan klub".
  2. Nejvyšším a jediným orgánem Nadace bude její Přípravný výbor, tvořený členskou základnou, která ovšem nebude mít žádné pravomoce.
  3. Výkonné funkce budou nehonorované a nevolené; jejich obsazování bude výhradně v kompetenci zakladatele Přípravného výboru, jímž je vydavatelství Lege artis.
  4. Členství v Přípravném výboru je dobrovolné, doživotní a bezplatné. Z tohoto členství nevyplývají žádná práva ani povinnosti.
  5. Členové Přípravného výboru budou informováni o nových publikacích i aktuálních výsledcích lukešovského bádání, pokud uhradí náklady s tímto informováním spojené.
  6. Tento Návrh stanov je prvním a posledním formálním dokumentem Přípravného výboru Nadace MUDr. Jana Lukeše; žádné definitivní stanovy rovněž nebudou nikdy přijaty.

V Praze dne 20. listopadu 1998
Lege artis


Úvodní strana CARA OSTENA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU